Deklaracja dostępności systemu internet.gov.pl

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej internet.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Interaktywna mapa internet.gov.pl

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą elektroniczną korzystając z formularza kontaktowego lub pocztą na adres: ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku znajduje się w budynku na terenie strzeżonym, za bramą wjazdową i portiernią zlokalizowanymi przy ul. Szachowej 1. Do głównego wejścia prowadzą schody (kilkadziesiąt stopni). Siedziba jest częściowo niedostępna dla osób mających trudności w poruszaniu ze względu na liczne schody.

Informacje dodatkowe

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5:1.

Zrozumiałość i czytelność

Staramy się, aby treści serwisu były zrozumiałe i prezentowane w sposób czytelny. Treści o charakterze technicznym i/lub naukowym są przygotowane możliwie prostym językiem a przy specjalistycznych terminach zapewniono odpowiednie wyjaśnienia. Długie teksty podzielono na krótsze sekcje opatrzone nagłówkami. Stosowane są wypunktowania. Zamieszczono także infografiki obrazujące informacje zawarte w tekście.

Formularze

Przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Poruszanie się bez użycia myszki

Możliwe jest poruszanie się bez użycia myszki po stronach serwisu za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych używanych do obsługi stron internetowych, z wyłączeniem mapy internet.gov.pl.

Inne informacje i oświadczenia

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy nie udostępnia aplikacji mobilnych powiązanych z serwisem internet.gov.pl.